Oficiálny partner

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Politika ochrany osobných údajov

v obchodnej spoločnosti Menton SK, spol. s r.o.

 I.

Úvodné ustanovenia

 Obchodná spoločnosť Menton SK, spol. s r.o., so sídlom Gbelská 19, 841 06 Bratislava, IČO: 35 900 903,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33203/B (ďalej len

„spoločnosť MENTON SK“ alebo „prevádzkovateľ“) v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti vykonáva dodávku, montáž a servis automatických dverí, priemyselných brán, garážových brán, závor a prepúšťacích systémov.

V rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti v súlade s príslušnou platnou legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti MENTON SK k spracúvaniu rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb na rôzne, ale presne stanovené účely. Keďže ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov patrí medzi základné práva, spoločnosť MENTON SK si kladie za cieľ chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva       v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty     o spracúvaní ich osobných údajov spoločnosťou MENTON SK, vydáva spoločnosť MENTON SK tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Privacy Policy“). Spoločnosť MENTON SK transparentne zverejní Privacy Policy na svojej webovej stránke tak, aby dotknuté osoby k nej mali jednoduchý a permanentný prístup.

V záujme jednoduchšej orientácie v Privacy Policy predkladáme dotknutým osobám nasledovný štruktúrovaný prehľad tohto dokumentu:

 1. Úvodné ............................................................................................................................................... 1
 2. Základné pojmy......................................................................................................................................................... 2
 • Bezpečnosť spracúvania.......................................................................................................................................... 3
 1. Zásady spracúvania................................................................................................................................................... 4
 2. Účely spracúvania a právne základy spracúvania................................................................................................ 4
  1. Zamestnanci - personálna a mzdová agenda.............................................................................................. 5
  2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci....................................................................................................... 6
  3. Uchádzači o zamestnanie................................................................................................................................ 7
  4. Monitorovanie prostriedkov dopravy.......................................................................................................... 7
  5. Monitoring priestorov prevádzkovateľa....................................................................................................... 8
  6. Orgány spoločnosti........................................................................................................................................... 8
  7. Účtovné doklady.............................................................................................................................................. 8
  8. Zmluvy................................................................................................................................................................ 9
  9. Reklamácie....................................................................................................................................................... 9
  10. Elektronická schránka.................................................................................................................................... 10
  11. Súdne a iné spory.......................................................................................................................................... 10
  12. Evidencia doručenej a odoslanej pošty..................................................................................................... 10

 

 1. Správa registratúry........................................................................................................................................ 11
 1. Spracúvané osobné údaje...................................................................................................................................... 11
 • Doba uchovávania osobných údajov.................................................................................................................. 11
 • Používanie Cookies.............................................................................................................................................. 12
 1. Práva dotknutých osôb.......................................................................................................................................... 12
 2. Záverečné ustanovenia.......................................................................................................................................... 14 

II.

Základné pojmy

 Termíny a skratky používané v texte tomto dokumente (Privacy Policy) majú význam, ktorý im je priradený nižšie:

 •  Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov);

 • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov;

 • Legislatíva o ochrane osobných údajov zahŕňa Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov;
 • Spoločnosť MENTON SK je obchodná spoločnosť Menton SK, spol. s r.o., so sídlom Gbelská 19, 841 06 Bratislava, IČO: 35 900 903, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33203/B;
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno Prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. Na účely tejto Privacy Policy sa spoločnosť MENTON SK považuje za prevádzkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle predchádzajúcej vety;
 • Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov;
 • Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 • Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva     z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy   alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich       s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
 • Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia       s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
 • Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
 • Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
 • Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore;
 • Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 Nariadenia GDPR; v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej

 III.

Bezpečnosť spracúvania

 V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť MENTON SK prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek Legislatívy o ochrane osobných údajov. Spoločnosť MENTON SK považuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritnú a vynakladá permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť       k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Bezpečnosť spracúvania je pravidelne posudzovaná so zreteľom na najnovšie poznatky a charakter spracúvania osobných údajov.

 S poukazom na dané si dovoľujeme zdôrazniť, že všetky osobné údaje, ktoré od dotknutej osoby získame, sú spracúvané s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Spoločnosť MENTON SK pravidelne posudzuje a podľa možností aplikuje primerané záruky pre bezpečnosť osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Súlad spracúvania osobných údajov spoločnosťou MENTON SK s Nariadením GDPR, ako aj s ostatnými právnymi predpismi Únie, Zákonom o ochrane osobných údajov a s pravidlami spoločnosti MENTON SK monitorujú príslušné osoby poverené prevádzkovateľom výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov. Kontaktné údaje spoločnosti MENTON SK sú nasledovné: e-mail: brany@menton.sk, telefonický kontakt: +421265458131, adresa pre doručovanie písomností: Gbelská 19, 841 06 Bratislava (na obálku prosíme uviesť „GDPR“).

IV.

Zásady spracúvania

Spoločnosť MENTON SK dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich

súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania;
 4. správne a podľa potreby aktualizované;
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to

potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;

 1. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 Spoločnosť MENTON SK získava spracúvané osobné údaje priamo od tej – ktorej dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré spoločnosť MENTON SK nezískala od dotknutej osoby, získavala od nej ako dotknutej osoby (napr. od rodinného príslušníka), alebo ich získala z verejne prístupných zdrojov a informácií (ako napríklad Katastrálny portál, Obchodný register SR a pod.).

 Spoločnosť MENTON SK pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti MENTON SK. Spoločnosť MENTON SK využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Legislatívy o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi osobitnou zmluvou, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a obsahuje náležitosti v zmysle Nariadenia GDPR.

 V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva         a slobody fyzických osôb, spoločnosť MENTON SK bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

 V.

Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti MENTON SK a právne základy spracúvania

 Je v záujme spoločnosti MENTON SK spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba na konkrétny a aktuálny účel. Spoločnosť MENTON SK primárne spracúva osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie jej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spoločnosť MENTON SK taktiež spracúva určité osobné údaje dotknutých osôb, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako prevádzkovateľ. Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov vyžaduje spoločnosť MENTON SK v adekvátnych prípadoch, ak si to povaha spracúvania vyžaduje. Spoločnosť MENTON SK aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ak nie je v konkrétnom prípade nižšie výslovne uvedené inak.

 Spoločnosť MENTON SK spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaných účelov a na základe nižšie uvedených právnych základov:

A)      Informačný systém osobných údajov „Zamestnanci - personálna a mzdová agenda“

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. iných dvojstranných právnych úkonov, ktoré súvisia s úpravou práv a povinností v rámci pracovnoprávneho vzťahu a ich evidencia; plnenie zákonných povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným vzťahom, ktoré pozostáva najmä z nasledovných činností: zabezpečovanie vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, spracovanie potrebných štatistických výkazov, vykonávanie zrážok zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa osobitných predpisov, príprava podkladov potrebných pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd, výplata miezd a odvodov, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti zamestnancov, evidencia a vyhodnocovanie dochádzky zamestnancov, evidencia vyslaných zamestnancov, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, evidencia vydaných poverení a splnomocnení zamestnancov, evidencia vzdelávania, evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti zamestnancov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečovanie stravovania zamestnancov, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy; ako aj zabezpečovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov (napr. zabezpečenie vyúčtovania, ubytovania, poistenia, leteniek, víz), poskytovanie zamestnaneckých benefitov, plánovanie pracovných pozícií a plnenie ďalších   zákonných,   zmluvných,   resp.   iných   povinností   spoločnosti   MENTON   SK   súvisiacich     s pracovnoprávnym vzťahom.

Právnym základom spracúvania je plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a plnenie zákonných povinností spoločnosti MENTON SK najmä v zmysle nižšie uvedených osobitných predpisov, ktoré ustanovujú povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi:

 • Zákonník práce,
 • zákon č. 580/2004 z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný     poriadok)

a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov,

 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť   MENTON SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti   vyplývajúce    z príslušnej pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy, ktorá s ňou súvisí, resp. nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje.

Za účelom zabezpečovania zahraničných pracovných ciest svojich zamestnancov môže spoločnosť MENTON SK preniesť osobné údaje zamestnanca do Tretej krajiny, pričom tento prenos sa vykonáva len v súvislosti s výkonom práce zamestnanca pre spoločnosť MENTON SK. Prenos osobných údajov do Tretej krajiny je možné uskutočniť, a to s poukazom na existujúce rozhodnutia Európskej komisie, že príslušná Tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany, alternatívne po splnení príslušných podmienok v zmysle Nariadenia GDPR.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté nasledovným príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány Finančnej správy, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, a iné orgány štátnej správy a verejnej moci oprávnené na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), subjekt zabezpečujúci štatistiku, banky, strážna služba, vzdelávacie agentúry a školitelia, advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby, externí daňoví a účtovní poradcovia, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, subjekty zabezpečujúce pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovateľ stravovacích služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, subjekty zabezpečujúce spracovanie mzdovej agendy pre zamestnávateľa, zákazníci zamestnávateľa, dodávatelia zamestnávateľa.

Osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, je spoločnosť MENTON SK oprávnená poskytovať, alebo zverejniť, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných, alebo funkčných povinností zamestnanca ako dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

 B)       Informačný systém osobných údajov „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“

 Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti MENTON SK súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, vrátane evidencie školení, pracovných úrazov a lekárskych prehliadok, ako aj poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti MENTON SK v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, resp. inej súvisiacej legislatívy, ktorá upravuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť MENTON SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, zástupcovia zamestnancov, orgány štátnej správy a verejnej moci oprávnené na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, subjekty zabezpečujúce pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekty zabezpečujúce štatistiku, strážna služba, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby, exekútori, súd, orgány činné v trestnom konaní.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 C)       Informačný systém osobných údajov „Uchádzači o zamestnanie“

 Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí spoločnosti MENTON SK dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu, a to bez toho, aby reagovali na konkrétne výberové konanie, resp. zverejnený inzerát propagujúci voľné pracovné miesta. Prijaté životopisy, motivačné listy, žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu spoločnosť MENTON SK uchováva vo vytvorenej databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu súhlasu udeleného dotknutou osobou a v prípade potreby obsadenia voľného pracovného miesta vybraných uchádzačov z predmetnej databázy kontaktuje. Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ich neposkytnutie nebude zo strany MENTON SK žiadnym spôsobom postihované.
 • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavili záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu ponúkanú spoločnosťou MENTON SK. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, nakoľko je to nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v opačnom prípade je znemožnená účasť dotknutej osoby na výberovom konaní. V prípade, ak dotknutá osoba prejavila záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu, avšak nedošlo ku vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dotknutá osoba následne nevyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jej ďalšie evidovanie v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti MENTON SK, jej osobné údaje budú zlikvidované.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súdy, orgány činné v

trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby, Inšpektorát práce. Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 D)      Informačný systém osobných údajov „Monitorovanie prostriedkov dopravy“

Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie prevádzky a používania služobných vozidiel, pričom sa jedná predovšetkým o GPS monitoring vozidiel a evidenciu osôb oprávnených na vedenie služobného vozidla.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti MENTON SK ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje ochranu svojho majetku, ale aj bezpečnosť osôb oprávnených na vedenie služobného vozidla. Dotknutá osoba je povinná podrobiť sa transparentnému monitorovaniu, o ktorom je riadne informovaná, a teda poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade spoločnosť MENTON SK nemôže účinne monitorovať predmetné prostriedky dopravy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súdy, orgány činné   v trestnom konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Inšpektorát práce), subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií na zabezpečovanie prevádzky príslušných monitorovacích prostriedkov, advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 E)       Informačný systém osobných údajov „Monitoring priestorov prevádzkovateľa“

Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie areálu a priestorov spoločnosti MENTON SK     s cieľom zabezpečiť ochranu majetku spoločnosti MENTON SK, zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, finančných záujmov spoločnosti MENTON SK, zamedzenie možného úniku utajovaných informácií, ochranu iných práv a právom chránených záujmov spoločnosti MENTON SK alebo tretej strany a predchádzanie škodám.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti MENTON SK ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje predovšetkým bezpečnosť svojich zamestnancov a ochranu svojho majetku. Dotknutá osoba je povinná podrobiť sa transparentnému monitorovaniu, o ktorom je riadne informovaná, a teda poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej nebude umožnený vstup do priestorov spoločnosti MENTON SK. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcej ochranu majetku spoločnosti MENTON SK, súdy, orgány činné     v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 F)       Informačný systém osobných údajov „Orgány spoločnosti“

 Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie agendy orgánov spoločnosti MENTON SK, ktorými sú

konatelia spoločnosti MENTON SK.

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť MENTON SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy, resp. nedôjde k vzniku príslušného zmluvného vzťahu.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Obchodný register SR, advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby, audítori, externí daňoví a účtovní poradcovia, v nevyhnutnom rozsahu aj zmluvní partneri.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 G)      Informačný systém osobných údajov „Účtovné doklady“

Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie účtovných dokladov, t.j. spracovanie účtovných dát a výkazníctva, poskytovanie účtovných informácií, metodiky a noriem, v oblasti účtovníctva a daní,

vrátane vedenia knihy jázd cestných motorových vozidiel, vedenia spotreby pohonných hmôt cestných motorových vozidiel.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 o správe dani (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť MENTON SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: v prípade potreby advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby, audítori, externí daňoví a účtovní poradcovia, Finančná správa SR.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

H)      Informačný systém osobných údajov „Zmluvy“

 Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie a plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť MENTON SK (napr. kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, servisné zmluvy a pod.), vrátane vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ako aj vedenie evidencie zákazníkov, členov štatutárnych orgánov, zamestnancov a iných pracovníkov dodávateľov a odberateľov alebo nimi poverených alebo splnomocnených osôb, resp. ďalších obdobných subjektov, a to s cieľom viesť účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou.

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy, ako aj oprávnené záujmy spoločnosti MENTON SK ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť MENTON SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy, resp. nedôjde k vzniku príslušného zmluvného vzťahu. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, resp. v zmysle ust. § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov strpieť poskytnutie svojich osobných údajov, pričom v prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť MENTON SK nedokáže účinne komunikovať s druhou zmluvnou stranou.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Orgány Finančnej správy, súdy, mestský úrad a pod., advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby, audítori, externí daňoví a účtovní poradcovia.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 I)         Informačný systém osobných údajov „Reklamácie“

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie existujúcich reklamačných konaní v rozsahu potrebnom na evidovanie a vybavenie jednotlivých reklamačných konaní v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti MENTON SK a platnými právnymi predpismi.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti najmä v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Poskytnutie osobných   údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť MENTON SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Súdy, v prípade potreby advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby, audítori, externí daňoví a účtovní poradcovia.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 J)        Informačný systém osobných údajov „Elektronická schránka“

 Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie riadnej elektronickej komunikácie prevádzkovateľa s orgánmi verejnej moci vzhľadom na realizáciu výkonu ich pôsobnosti v elektronickej podobe.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť MENTON SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

K)       Informačný systém osobných údajov „Súdne a iné spory“

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie a vybavovanie súdnych sporov a iných právnych konaní, ktorými spoločnosť MENTON SK sleduje najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti MENTON SK ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby, exekútori, audítori.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 L)       Informačný systém osobných údajov „Evidencia doručenej a odoslanej pošty“

 Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti MENTON SK ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje prvotnú a generálnu evidenciu pošty za účelom vedenia jej prehľadného zoznamu za predpokladu dodržania zásady minimalizácie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť k plnohodnotnej poštovej komunikácii a jej evidencii.

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované príjemcom.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

M)     Informačný systém osobných údajov „Správa registratúry“

 Účelom spracúvania osobných údajov je riadne vedenie a správa registratúry.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť MENTON SK nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Ministerstvo vnútra SR a ostatné orgány štátnej správy na úseku archívov a registratúr, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti MENTON SK právne služby.

Spoločnosť MENTON SK nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 VI.

Spracúvané osobné údaje

 Spoločnosť MENTON SK spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým na výkon svojej podnikateľskej činnosti, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností a pre ochranu svojich oprávnených záujmov. Spoločnosť MENTON SK dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. Túto zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje aj v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spoločnosti MENTON SK poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby. V prípade ak spoločnosť MENTON SK monitoruje polohu dotknutých osôb, primeraným spôsobom o tom dotknutú osobu upovedomí.

VII.

Doba uchovávania osobných údajov

 Spoločnosť MENTON SK uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu

a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť MENTON SK spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov,     ak

spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;

 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť MENTON SK, ak je   spracúvanie

osobných údajov na tento účel nevyhnutné;

 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

 S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, spoločnosť MENTON SK stanoví lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú           v súlade s príslušnými internými predpismi a dokumentmi spoločnosti MENTON SK. Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú uvedené v príslušných interných predpisoch a dokumentoch spoločnosti MENTON SK. Dotknutá osoba môže spoločnosti MENTON SK kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané.

Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je spoločnosť MENTON SK oprávnená spracúvať osobné údaje

dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

 VIII.

Používanie Cookies

 Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies za účelom vyhodnotenia jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 IX.

Práva dotknutých osôb

Spoločnosť MENTON SK považuje za dôležité, aby každá dotknutá osoba mala kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a aby osobné údaje boli spracúvané zákonne. Je v záujme spoločnosti MENTON SK umožniť dotknutým osobám čo možno najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti s ochranu osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť elektronicky na e-mailovú adresu: brany@menton.sk, poštou zaslaním písomného dopytu na adresu: Gbelská 19, 841 06 Bratislava, telefonicky na telefónnom čísle: +421265458131, alebo aj osobne v sídle spoločnosti MENTON SK so žiadosťou o stretnutie s osobou poverenou vybavovaním agendy ochrany osobných údajov.

 Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti MENTON SK prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozorn&eacut